Reactie op de Quickscan

Reactie op de Quickscan

20 juli 2021 0 Door Jan Willem

Onlangs is er onder de inwoners van Epe een Quickscan gehouden inzake het functioneren van de gemeente. Na het zomer reces zal dit in de raad besproken worden. De Stentor heeft Epe Liberaal om een reactie gevraagd. Natuurlijk hebben wij die gegeven. Hieronder staat onze volledige reactie:


Epe, 19 juli

Geachte heer Leeflang,

U heeft alle fractievoorzitters verzocht om een reactie op de uitslag van de QuickScan. Hierbij ontvangt u die van mij namens Epe Liberaal.

Om gelijk duidelijk te zijn, de uitkomst verbaast niet. Ik zal u uitleggen waarom. De afgelopen jaren is er door de oppositie en pers een beeld geschetst met een zeer eenzijdige, hoofdzakelijk negatieve, berichtgeving en uit eigen ervaring spreek ik als ik zeg: “een beeld vanuit tunnelvisie.”. Een grote focus was er op zaken die niet goed gingen of beter konden. Deze zaken zijn meermaals politiek uitvergroot en stelselmatig met suggestieve koppen in de krant en via andere communicatiemiddelen geframed.

Het feit dat de uiteindelijke climax van deze negatieve spiraal heeft geleid tot de Quickscan en deze een respons heeft opgeleverd waarvoor wij ons allemaal moeten schamen is dan ook niet onverwacht.

De Quickscan is ingezet om het net op te halen wat beter kon, daar is ook op gewezen. Iedereen die niet tevreden was had nu de kans van zich te laten horen. Dat was goed! Want zo kunnen wij als bestuur de onderste steen boven krijgen en de structurele foute processen en bestuurscultuur verschijnselen ontdekken, dat er dan vooral veel negatieve reacties komen is geheel niet verwonderlijk, het is inherent aan de opzet, heel waardevol en zorgelijk, maar zeker niet representatief.

Dat er zaken niet goed gaan was ons al duidelijk. De omgang met onze inwoners kan echt beter, veel processen zijn juridisch juist, maar kunnen nog een grote verbeterslag maken in klantvriendelijkheid. Te vaak krijgen we geluiden van brieven die lang blijven liggen of reacties die uitblijven. We gaan te vaak naar de rechter. Dat kan niet, dat mag niet, dat moet anders. Inwoners moeten worden geholpen, gehoord en begeleid. De uitkomst kan niet altijd naar hun zin zijn, maar moet wel begrijpelijk zijn en er mogen geen valse verwachtingen geschapen worden.

Wat we alleen vergeten is dat er ook heel veel goed gaat, onze woonlasten zijn laag, onze schulden nihil onze zorg op orde (natuurlijk zijn er altijd individuele gevallen waar het beter kan). De mogelijkheden die we hebben tot investeren zijn reuze, kijk naar het centrum van Vaassen, daarvoor Emst, Epe en nu de 5.000.000 die beschikbaar is om de gevolgen van Corona te bestrijden. We wonen echt in een gemeente om trots op te zijn.

Dat levert voor de oppositie en de pers echter geen sappige koppen op en wordt dus niet meegenomen in de beeldvorming. Wat meteen een belangrijke les voor het gemeentebestuur is: Verantwoordt je niet alleen voor wat fout is gegaan, maar verkondig ook veel meer en duidelijker wat goed gaat.

Wat ons meer zorgen baart is de enorm positieve uitkomst bij de ambtenaren en het college. Laat ik om te beginnen stellen dat daar hoofdzakelijk heel veel goed werk wordt verricht door enorm veel toegewijde en betrokken medewerkers. Maar de enorm positieve uitslag uit die hoek en ook vanuit de raad, verbaast ons meer dan de enorm negatieve uitslag uit de bevolking, die laatste is verklaarbaar gezien het negatieve klimaat en de opzet van de QuickScan.

Het probleem is dat als mensen 100% overtuigd zijn het juiste te doen er geen ruimte is voor zelfreflectie en verbetering. Mensen zien niet meer wat beter kan en zijn oprecht in hun overtuiging dat het goed gaat, dat is geen onwil of kwaadwillendheid, maar een gegeven.

Na het reces gaan we met z’n allen hier verder over spreken, maar onze voorlopige conclusie is dat de Quickscan een goede spiegel heeft voorgehouden met bijzondere uitkomst en we nu goed in die spiegel moeten kijken. Je kunt niet volhouden dat alles goed gaat, dat is überhaupt onmogelijk. Binnen het college is hier een rol voor de Burgemeester weggelegd, zijn taak is boven belangen en partijpolitiek wethouders te wijzen op hun blinde vlek en als burgervader de belangen van inwoners te verdedigen, hij dient de ambassadeur te zijn van de menselijke maat en participatie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die rol kan pakken en vervullen. Daarnaast is het aan de gemeentesecretaris om de organisatie continue klantgerichter te maken, eventueel met behulp van een externe bijstand, niet omdat intern de capaciteit of wil er niet is, maar een blik van buiten altijd verhelderend kan zijn. Ik weet ook dat onze gemeentesecretaris hier al volop mee bezig is en zaken die niet goed gaan echt besproken worden en worden opgepakt voor verbetering.

Ook is er een taak voor de pers, want de pers in de bewaker van onze democratie, zij moet blinde vlekken blootleggen, misstanden aankaarten, maar ook objectief rapporteren en zorgen voor een evenwichtig, breed belicht beeld over onze gemeente, het is bijvoorbeeld de keuze van de pers niet groots te berichten over het kwijtschelden van precariobelasting voor veel ondernemers in onze gemeente, maar wel te publiceren over de vertrouwelijkheid van het presidium, beide nieuws van dezelfde dag.

De mensen binnen de raad, het bestuur en de ambtenaren hebben allen het beste voor met onze gemeente, kunnen het echter niet iedereen het naar de zin maken en zullen fouten maken, klachten zullen altijd blijven. Deze fouten moeten we gebruiken om van te leren en niet gebruiken om te veroordelen, want binnen een afrekencultuur zullen fouten worden verstopt, dossiers worden begraven, problemen doorsudderen, en zal uiteindelijk de menselijke maat en daarmee de inwoner het slachtoffer zijn.

Aan ons als raad om dit te initiëren, bewaken, bespreekbaar te maken, elkaar bij te staan en verder te helpen.

Hoogachtend,

Jan Willem Vos

Epe Liberaal

Deel dit bericht: